apsychia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apsychia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apsychia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apsychia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apsychia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất ý thức