apprehensibility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apprehensibility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apprehensibility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apprehensibility.

Từ điển Anh Việt

  • apprehensibility

    /æpri,hensi'biliti/

    * danh từ

    tính hiểu rõ được, tính thấy rõ được, tính lĩnh hội được