appalachians nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appalachians nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appalachians giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appalachians.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • appalachians

    a mountain range in the eastern United States extending from Quebec to the Gulf of Mexico; a historic barrier to early westward expansion of the United States

    Synonyms: Appalachian Mountains

    Similar:

    appalachian: a native or inhabitant of Appalachia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).