apotoxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apotoxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apotoxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apotoxin.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apotoxin

    * kỹ thuật

    y học:

    dẫn xuất độc tố