apothecaries' pound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apothecaries' pound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apothecaries' pound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apothecaries' pound.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apothecaries' pound

    Similar:

    troy pound: an apothecary weight equal to 12 ounces or 373.242 grams

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).