apostil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apostil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apostil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apostil.

Từ điển Anh Việt

  • apostil

    /ə'pɔstil/

    * danh từ

    lời ghi thêm bên lề (một văn kiện)