apostema nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apostema nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apostema giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apostema.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apostema

    * kỹ thuật

    y học:

    áp xe