aposome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aposome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aposome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aposome.

Từ điển Anh Việt

  • aposome

    * danh từ

    (sinh học) thể rời