aposia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aposia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aposia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aposia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aposia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng sợ uống