aport nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aport nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aport giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aport.

Từ điển Anh Việt

  • aport

    /ə'pɔ:t/

    * phó từ

    (hàng hải) ở phía bên trái tàu, về phía bên trái tàu