apophthegmatic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apophthegmatic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apophthegmatic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apophthegmatic.

Từ điển Anh Việt

  • apophthegmatic

    /,æpouθeg'mætik/

    * tính từ

    (thuộc) cách ngôn; có tính chất cách ngôn