apophorometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apophorometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apophorometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apophorometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • apophorometer

    * kỹ thuật

    máy tuyển quặng