apopetalous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apopetalous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apopetalous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apopetalous.

Từ điển Anh Việt

  • apopetalous

    * tính từ

    có cánh tràng rời