aponeuractomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aponeuractomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aponeuractomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aponeuractomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aponeuractomy

    * kỹ thuật

    y học:

    thủ thuật cắt bỏ mạc