apomixis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apomixis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apomixis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apomixis.

Từ điển Anh Việt

  • apomixis

    * danh từ

    số nhiều apomixes

    sự tiếp hợp vô tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apomixis

    any of several kinds of reproduction without fertilization