apollyon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apollyon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apollyon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apollyon.

Từ điển Anh Việt

  • apollyon

    /ə'pɔljən/

    * danh từ

    con quỷ