apolarity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apolarity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apolarity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apolarity.

Từ điển Anh Việt

  • apolarity

    * danh từ

    tính không cực