apogyny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogyny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogyny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogyny.

Từ điển Anh Việt

  • apogyny

    * danh từ

    (thực vật) tính nhụy thui