apogeny nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogeny nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogeny giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogeny.

Từ điển Anh Việt

  • apogeny

    * danh từ

    tính vô sinh, tính không sinh sản