apogean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apogean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apogean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apogean.

Từ điển Anh Việt

 • apogean

  /,æpou'dʤi:ən/

  * tính từ

  ở điển xa quả đất nhất

  ở điển xa mặt trời nhất (quả đất)

  xa nhất

  tuyệt đỉnh, cực thịnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • apogean

  * kỹ thuật

  vật lý:

  ở điểm viễn địa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apogean

  relating to or characteristic of an apogee

  apogean tides occur when the moon is at the apogee of its orbit