apodeme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apodeme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apodeme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apodeme.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apodeme

    ridge-like ingrowth of the exoskeleton of an arthropod that supports internal organs and provides attachment points for muscles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).