apocynaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apocynaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apocynaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apocynaceous.

Từ điển Anh Việt

  • apocynaceous

    /ə,pɔsi'neiʃəs/

    * tính từ

    (thực vật học) (thuộc) họ trúc đào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • apocynaceous

    of or relating to tropical plants of the family Apocynaceae