apnoea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apnoea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apnoea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apnoea.

Từ điển Anh Việt

  • apnoea

    /æp'ni:ə/

    * danh từ

    (y học) sự ngừng thở