aplitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aplitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aplitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aplitic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aplitic

    of or related to aplite

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).