aphthous ulcer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphthous ulcer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphthous ulcer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphthous ulcer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphthous ulcer

    a blister on the mucous membranes of the lips or mouth or gastrointestinal tract

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).