aphototropism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphototropism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphototropism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphototropism.

Từ điển Anh Việt

  • aphototropism

    * danh từ

    tính hướng tối