aphoristically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphoristically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphoristically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphoristically.

Từ điển Anh Việt

  • aphoristically

    xem aphorism