aphetion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphetion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphetion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphetion.

Từ điển Anh Việt

  • aphetion

    (thiên văn) điểm viễn nhật