aphemesthesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphemesthesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphemesthesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphemesthesia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aphemesthesia

    * kỹ thuật

    y học:

    mất nhận biết từ ngữ