aphagia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aphagia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aphagia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aphagia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aphagia

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng không chịu ăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aphagia

    loss of the ability to swallow