apepsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apepsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apepsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apepsy.

Từ điển Anh Việt

  • apepsy

    /ə'pepʃiə/ (apepsy) /ə'pepsi/

    * danh từ

    (y học) chứng không tiêu