apeak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apeak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apeak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apeak.

Từ điển Anh Việt

  • apeak

    /ə':pi:k/

    * tính từ & phó từ

    (hàng hải) thẳng xuống, thẳng đứng

    oars apeak: mái chèo thẳng đứng