aortitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aortitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aortitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aortitis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aortitis

    inflammation of the aorta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).