anurous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anurous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anurous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anurous.

Từ điển Anh Việt

 • anurous

  /ə'nuərəs/ (anurous) /ə'nju:rəs/

  * tính từ

  (động vật học) không có đuôi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • anurous

  * kỹ thuật

  y học:

  không có đuôì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anurous

  not having a tail

  anurous toads and frogs

  Synonyms: tailless