anuroid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anuroid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anuroid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anuroid.

Từ điển Anh Việt

  • anuroid

    * tính từ

    dạng không đuôi