antuitary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antuitary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antuitary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antuitary.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antuitary

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc thùy trước tuyến yên