antropyloric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antropyloric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antropyloric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antropyloric.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antropyloric

    * kỹ thuật

    y học:

    thuộc hang môn vị