antivirulent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antivirulent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antivirulent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antivirulent.

Từ điển Anh Việt

  • antivirulent

    * tính từ

    chống độc