antivenereal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antivenereal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antivenereal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antivenereal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antivenereal

    * kỹ thuật

    y học:

    trị bệnh hoa liễu