antisticking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antisticking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antisticking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antisticking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antisticking

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    chống bám