antisludge additive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antisludge additive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antisludge additive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antisludge additive.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antisludge additive

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phụ gia chống bùn

    phụ gia chống kết tủa