antiroyalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiroyalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiroyalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiroyalist.

Từ điển Anh Việt

  • antiroyalist

    * danh từ

    người chống bảo hoàng

    * tính từ

    chống bảo hoàng