antiquatedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiquatedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiquatedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiquatedness.

Từ điển Anh Việt

  • antiquatedness

    xem antiquated