antiprotease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiprotease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiprotease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiprotease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiprotease

    * kỹ thuật

    y học:

    kháng proteaza