antipertussis serum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipertussis serum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipertussis serum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipertussis serum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antipertussis serum

    * kỹ thuật

    y học:

    huyết thanh chống ho gà