antiperspirant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiperspirant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiperspirant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiperspirant.

Từ điển Anh Việt

  • antiperspirant

    * danh từ

    chất chống chảy nhiều mồ hôi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • antiperspirant

    an astringent substance applied to the skin to reduce perspiration