antipercolating screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipercolating screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipercolating screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipercolating screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antipercolating screen

    * kỹ thuật

    màn chuỗi treo tự do