antipathogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipathogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipathogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipathogenic.

Từ điển Anh Việt

  • antipathogenic

    * tính từ

    chống sự gây bệnh