antipathetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antipathetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antipathetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antipathetically.

Từ điển Anh Việt

  • antipathetically

    xem antipathetic