antiparasitic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antiparasitic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antiparasitic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antiparasitic.

Từ điển Anh Việt

  • antiparasitic

    (Tech) chống tạp âm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • antiparasitic

    * kỹ thuật

    y học:

    diệt ký sinh trùng